Verkeersongeval

U bent bestuurder

U beging een fout:

Of u een fout beging of niet wordt door de rechter beoordeeld op grond van het aanrijdingsformulier en/of het strafdossier.

Aanrijdingsformulier:

Het Europese aanrijdingsformulier (EAF) behoort tot de boorddocumenten en dient door u en de andere partij na het ongeval te worden ingevuld. Het is een zeer belangrijk formulier – ook later bij een mogelijke procedure voor de rechtbank – aangezien u hierin samen met de andere partij aangeeft wat er exact is gebeurd. U moet dan ook zorgvuldig en aandachtig dit formulier invullen, waarbij u onder meer de juiste vakjes moet aankruisen om aan te geven wat er gebeurd is, een schets kan opmaken van het ongeval en bijkomende opmerkingen kan neerschrijven. Het is aangeraden om zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn aangezien dit formulier een belangrijke bewijswaarde heeft.

Strafdossier:

Het eerste proces-verbaal van waaruit het onderzoekt start, wordt het aanvankelijk proces-verbaal genoemd. Van alle onderzoeksverrichtingen in het vooronderzoek die daarop volgen, wordt eveneens een proces-verbaal opgesteld. De processen-verbaal worden gebundeld in het zogenaamde strafdossier. Dit dossier zal na de afsluiting van het vooronderzoek als basis dienen voor de behandeling van de zaak voor de rechtbank.

Wat als u als bestuurder een fout begin?

Als u als bestuurder een fout beging, wordt uw eigen schade niet gedekt door de wettelijk verplichte BA-verzekering (burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering). U moet dan ook zelf instaan voor uw eigen schade.
Het kan echter zijn dat u, naast deze verplichte BA-verzekering, ook een ruimere verzekeringsdekking hebt. De zogenaamde “omniumverzekeringen” kan dan ook interessant zijn en gebruikelijk bij bijvoorbeeld nieuwe wagens. Met een omniumverzekering vergoedt uw verzekeraar – afhankelijk van de door u gekozen dekking – de schade aan uw eigen voertuig, op de eventuele vrijstelling na.
Je lichamelijke schade vergoedt de omniumverzekering niet, net zomin als de lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. Daarvoor zijn er respectievelijk de verzekering Verkeer en de verplichte BA-verzekering.

Bij een omniumverzekering moet duidelijk omschreven worden welke risico’s men wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende dekkingen die kunnen afgesloten worden. In tegenstelling tot de dekking van de BA-autoverzekering, waar de bepalingen ervan op wettelijke basis zijn vastgesteld in een modelovereenkomst, zullen de voorwaarden van de omniumverzekering contractueel worden bepaald en dus afhangen van de specifieke contracten van iedere verzekeraar. Hierbij blijven wel de regels van toepassing die gedicteerd worden in de algemene verzekeringswet.

Verschillende dekkingen die kunnen voorzien worden in het kader van een omniumverzekering zijn:
• De materiële of eigen schade aan het voertuig
• Brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren

 

U beging geen fout:

a. Lichamelijk letsel

Hierbij kan verwezen worden naar wat onderaan besproken wordt bij het lichamelijk letsel van de zwakke weggebruiker. Enkel wat vermeld wordt over de automatische vergoeding van de zwakke weggebruiker onder art. 29bis WAM valt hierbij weg.

b. Voertuigschade

Als u een auto gaat verzekeren, denkt u in de eerste plaats aan de autoverzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen. Ze vergoedt de schade die u of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen.
Ook indien u een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let u er best op dat die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is. Dit betekent dat indien u voertuigschade hebt geleden ten gevolge van een fout van de andere bestuurder, u zal vergoed worden door zijn burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar.
De verzekering zal ook tussenkomen indien een passagier van het andere voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Indien het andere voertuig gestolen was of met geweld in het bezit is gekomen van een niet toegelaten bestuurder, dan is de aansprakelijkheid van die bestuurder niet verzekerd. In alle andere gevallen zal de verzekeraar de schade vergoeden die met de wagen veroorzaakt werd.
Het is mogelijk dat in sommige gevallen de verzekeraar het recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen van de bestuurder in fout. De situaties waarin dit mogelijk is, staan strikt omschreven in het verzekeringscontract.

Er is onduidelijkheid omtrent wie de fout heeft begaan:

Indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent wie het ongeval heeft veroorzaakt en er twee of meer voertuigen zijn betrokken, bepaalt de WAM-wet dat de schadevergoeding van de benadeelde persoon in gelijke delen wordt verdeeld onder de BA-verzekeraars.
Deze verdeling tussen de verzekeraars geldt enkel tussen hen, zodat u als benadeelde elke verzekeraar van de betrokken voertuigen kan aanspreken voor het geheel van de door u geleden schade.

U bent zwakke weggebruiker

Als fietser, voetganger en zelfs inzittende niet-bestuurder wordt u in het recht beschouwd als zwakke weggebruiker.

Lichamelijk letsel

In het kader van de vergoeding van de zwakke weggebruiker van zijn lichamelijk letsel op basis van artikel 29 bis van de zogenaamde WAM-wet, heeft het slachtoffer het recht op een volledige schadevergoeding. Die schadevergoeding slaat dan zowel op het financieel verlies dat een slachtoffer kan lijden (loonverlies, hulp van derden, …) als de medische kosten die hieruit kunnen voortvloeien (hospitalisatie, prothese, …). Naast deze materiële schadeposten komen ook de immateriële schadeposten in aanmerking, zoals de morele schade, esthetische schade, etc.

Een overzicht van de schadeposten die men niet exact kan berekenen vindt men terug in de zogenaamde Indicatieve Tabel*, een tabel die door de rechters gehanteerd wordt. Net omdat men deze schadeposten onmogelijk exact kan berekenen is deze tabel een belangrijk hulpmiddel.
Naast deze Indicatieve Tabel spelen de bevindingen van de medische deskundige een belangrijke rol. Ook hier bestaan afspraken om een zekere uniformiteit te bekomen in het bepalen van de opgelopen schade. De medische deskundige maakt onder meer een schatting, op basis van een schaal van 1 tot 7, hoe zwaar de esthetische schade is.

De rechter houdt hier rekening mee om de schadevergoeding te bepalen. Indien het slachtoffer niet akkoord kan gaan met de conclusies van de medische deskundige dan kunnen zijn belangen behartigd worden door de rechtsbijstandsverzekeraar binnen de bepaalde waarborgen. De bepaling van de vergoeding van de lichamelijke schade is een delicaat en moeilijk onderwerp.

*De Indicatieve Tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters die men als strikt indicatief dient te hanteren. Deze tabel wordt regelmatig geactualiseerd vanuit de bekommernis rekening te houden met de evolutie van zowel de sociaal-economische omstandigheden als de wetgeving, rechtsleer en rechtspraak. Deze lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet exact kan begroten.