Verkeersovertredingen

VERKEERSOVERTREDING

Snelheidsovertreding

Een snelheidsovertreding is iets dat dagelijks voorkomt. Bijna elke automobilist heeft wel eens een boete gekregen omdat hij te snel gereden heeft.
Te snel rijden is een aparte categorie van overtredingen en wordt vanaf een bepaalde snelheid progressief beboet per km/u die men te snel rijdt.

De hoogte van uw boete is afhankelijk van diverse omstandigheden. Uiteraard is de snelheid de belangrijkste factor, maar ook uw mogelijke voorgeschiedenis en de exacte omstandigheden van de overtreding spelen een belangrijke rol. Ook de bijstand van een advocaat kan een belangrijke rol spelen bij de vaststelling van de boete door de rechter.

Via deze tool kan u de verwachte straf en/of boete zelf berekenen.

Alcoholintoxicatie en dronkenschap

De begrippen dronkenschap en alcoholintoxicatie worden vaak naast elkaar gebruikt. Toch is het belangrijk een onderscheid te maken tussen beide, daar deze verschillende gevolgen met zich meebrengen.
Alcoholintoxicatie heeft een objectief karakter door het louter duiden op de aanwezigheid van alcohol in de uitgeademde lucht. De wegverkeerswet bepaalt dat er sprake is van alcoholintoxicatie van zodra de bestuurder 0,22mg/l alcohol in de uitgeademde lucht heeft. Dat komt overeen met 0,5 promille alcohol in het bloed.
Bij dronkenschap kijkt men daarentegen naar de uiterlijke kenmerken en het gedrag van de persoon om te bepalen of iemand zich in staat van dronkenschap verkeert. Men kijkt bijvoorbeeld of u in een rechte lijn kan wandelen, duidelijk kan spreken, etc.
Niet elke persoon die geïntoxiceerd is verkeert automatisch in staat van dronkenschap. U kan te veel alcohol in uw bloed hebben zonder dat u daarvoor ook de uiterlijke kenmerken van dronkenschap vertoont.
Ook het omgekeerde is mogelijk, namelijk dat u de uiterlijke kenmerken van dronkenschap vertoont zonder dat het alcohol in uw bloed de toegelaten grens heeft overschreden.

Vluchtmisdrijf

Er is sprake van vluchtmisdrijf indien iemand die betrokken is bij een ongeval, de plaats van het ongeval verlaat zodat de nodige vaststellingen niet kunnen worden gedaan. Zo kan men bijvoorbeeld niet nagaan of u onder de invloed was van alcohol, drugs, etc.
U bent steeds verplicht om ter plaatse te blijven na een ongeval, ook al is het ongeval niet uw schuld. Zelfs wanneer u als fietser of voetganger bent betrokken bij een ongeval mag u de plaats van het ongeval niet verlaten.
Indien u de plaats van het ongeval verlaat maar u zich na enkele uren toch aangeeft bij de politie blijft u toch strafbaar wegens vluchtmisdrijf.
Wat uiteraard wel is toegelaten is meegaan met de ambulance of naar het ziekenhuis gaan als u gewond bent. U mag eveneens de plaats van het ongeval verlaten om de hulpdiensten te verwittigen.
Eén van de vereisten om te spreken van vluchtmisdrijf is dat het ongeval zich op een openbare plaats voordeed, zoals de openbare weg, de parking van een warenhuis, …

Druggebruik

Bij verkeerscontroles en/of een ongeval mag de politie een speekseltest afnemen om te testen op druggebruik.

Door middel van deze speekseltest kan men reeds na 12 minuten bepalen of een bestuurder zich onder de invloed van drugs bevindt. Men kan met deze speekseltest onder andere varianten opsporen van cocaïne, amfetamines, cannabis en heroïne.
Onder invloed van drugs rijden houdt in dat u een voertuig bestuurt terwijl u bepaalde stoffen hebt ingenomen zoals cocaïne, morfine, amfetamines, cannabis, MDMA, etc. Deze stoffen kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden en het is dan ook verboden om een voertuig te besturen na druggebruik.
Per type drugs werden er aparte limietwaarden bepaald. Het zal dan ook afhangen van de hoeveelheid van een bepaalde drugs die wordt aangetroffen in uw lichaam of deze hoeveelheid meer bedraagt dan de limietnorm.

Parkeerboete

Om te bepalen waar het verboden is om te parkeren kijkt u het best eerst naar de plaatselijke verkeersborden. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat op bepaalde plaatsen het steeds verboden is om te parkeren. Dit is bijvoorbeeld het geval op minder dan 20 meter voor een verkeersbord of op een plek waar het instappen of vertrekken van een ander voertuig zou worden belemmerd.

Als u uw voertuig toch ergens parkeert waar het niet mag, krijgt u een boete van de politie. U hebt immers een inbreuk begaan op de verkeerswetgeving.

Indien u naar aanleiding van een parkeerovertreding wordt gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank riskeert u een geldboete van €120,00 tot €1.500,00. De rechtbank kan u eveneens een rijverbod opleggen van minimaal 8 dagen. De bijstand van een advocaat kan ook hier aangeraden zijn om de zwaarte van de straf beperkt te houden.
Deze boetes moet worden onderscheiden van een retributie. Dit is een vergoeding die u moet betalen omdat u, zonder te betalen, gebruik hebt gemaakt van een dienst die de gemeente of stad aanbiedt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u zich op een betalende parkeerplaats zet zonder te betalen. Deze retributie wordt uitgeschreven door het gemeentepersoneel of een private concessiehouder en dus niet door de politie.

Door het rood rijden

Door het rood rijden is een overtreding van de derde graad. De straf voor het negeren van een rood licht is afhankelijk van het gerechtelijk arrondissement waarin u de overtreding beging. Hetzelfde geldt voor de al dan niet onmiddellijke dagvaarding voor de politierechtbank.

Indien u niet wordt gedagvaard ontvangt u een onmiddellijke inning van €165. Indien u deze niet betaalt ontvangt u een minnelijke schikking van €175.

Wordt u toch gedagvaard, kan de boete €180,00 – €3.000,00 omvatten. Er kan eveneens een rijverbod worden opgelegd van 8 dagen tot 5 jaar.

Ook hier is het belangrijk om de bijstand van een advocaat te vragen om de straf zo laag mogelijk te houden.

Onopzettelijke slagen en verwondingen bij overtredingen
Wat houdt het begrip onopzettelijke doding en/of onopzettelijke slagen en verwondingen in?
Als iemand door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg van een andere persoon wordt gedood of geslagen, pleegt deze onvoorzichtige persoon een misdrijf. Dit misdrijf wordt niet gepleegd met het doel om een persoon slagen en verwondingen toe te brengen en wordt daarom gekwalificeerd als onopzettelijk.
Straffen
Als u verdacht wordt van het onopzettelijk doden ten gevolge van een verkeersongeval zal de straf minimum 3 maanden bedragen en maximum 5 jaar gevangenisstraf en minimum 50 euro tot maximum 2000 euro* geldboete.
Als u enkel verdacht wordt van het toebrengen van onopzettelijk slagen en verwondingen kan u gestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar, met daarbovenop een boete van 50 euro tot 1000 euro*.
Verzachtende omstandigheden
U kan onder de strafmaat van dit misdrijf duiken door middel van eventuele aanwezige verzachtende omstandigheden. Vraag hiervoor steeds raad aan uw advocaat.

* Hou er rekening mee dat deze geldboete vermenigvuldigd moet worden met de opdeciemen.